Politika privatnosti

KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.) poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

KONČAR d.d. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka ovisi o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke.

Informacijski sustav KONČAR d.d. zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Načela zaštite podataka

KONČAR d.d. obrađuje podatke:

 • Zakonito – ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući vam ostvarivanje prava
 • Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni
 • Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom
 • Uz smanjenje količine podataka – relevantne i ograničene na ono što je nužno
 • Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe
 • Pazeći na cjelovitost i povjerljivost – tehničkim i organizacijskim mjerama vodeći računa o sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera

Zakonitost

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • ispunjenje pravne obveze KONČAR d.d.
 • vaša privola
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom

Svrhe obrade

 1. Izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 2. Zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja legitimnih interesa ključnih za naše poslovanje. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
  • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja tržišta radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
  • odgovaranje na vaše upite i komentare
  • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
  • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
  • zaštita osoba i imovine
  • druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka

Primatelji

KONČAR d.d. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice konzultanti i sl.)
 • agencijama za istraživanje tržišta kao svojim pružateljima usluga kada se osobni podaci koriste u svrhu kontaktiranja za potrebe istraživanja tržišta
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kad je KONČAR d.d. zakonski dužan dostavljati te podatke

KONČAR d.d. će ugovorni odnos prema trećim stranama urediti detaljno te osigurati da su osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, KONČAR d.d. će vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Vaša prava

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, imate pravo na:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka
 • brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka
 • ograničavanje obrade vaših podataka ili prigovor na obradu podataka
 • prijenos vaših podataka vama ili trećim osobama
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica
 • podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više na www.azop.hr)

Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.

Svoj pisani zahtjev uputite na sluzbenikzazastitu@koncar.hr ili poštanskim putem na KONČAR d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb.

Pohrana podataka

KONČAR d.d. određene podatke čuva koliko je potrebno kako bi se izvršile ugovorne ili zakonske obveza ili legitimni interes.

Ako podatke obrađujemo na temelju vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako smo podatke prikupili putem registracije za pojedini događaj, podatke uništavamo ubrzo nakon završetka događaja, a najviše nakon 30 dana.

Dodatne informacije

Tehnička i integrirana zaštita podataka

KONČAR d.d. štiti vaše podatke pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

KONČAR d.d. ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade.

Evidencije o aktivnostima obrade

KONČAR d.d. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade
 • svrhe obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te po potrebi odgovarajuće zaštitne mjere
 • ako je moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

Postupanje po povredama osobnih podataka

KONČAR d.d. osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, sukladno Uredbi izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Kada to Uredba propisuje, KONČAR d.d. bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.

Procjena učinka na zaštitu podataka

KONČAR d.d. ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada iznimno ispunjava uvjete visokorizičnosti, KONČAR d.d. će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.