Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja KONČAR – Instituta za elektrotehniku

Rizici kvara i velikih troškova održavanja električne opreme mogu se smanjiti pravovremenom kontrolom materijala. Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja KONČAR – Instituta za elektrotehniku ispituje elektroizolacijske materijale više od 50 godina.

U sustavu osiguranja kvalitete konačnog proizvoda ključna je kontrola kvalitete ugradbenog materijala. Ispitivanje materijala prije ugradnje u proizvod provodi se u svrhu provjere zadovoljava li isporučeni materijal specifikacije i namjenu, a indirektno i za kontrolu proizvođača i njegovog proizvodnog procesa.

Iako je navedeni laboratorij specijaliziran za materijale korištene u proizvodnji transformatora, ispituju se i drugi materijali, a laboratorij je akreditiran prema normama HRN EN ISO/IEC 17025. Prilikom supstitucije materijala ili kod uvođenja novih, uz ispitivanja fizikalno-kemijskih karakteristika, preporučuju se i proširena ispitivanja međusobne kompatibilnosti, uljostalnosti te testovi ubrzanog starenja jer ugradnja neprovjerenog materijala povećava rizik velikih troškova uslijed kvara opreme.

Uz fizikalno-kemijska svojstva, uputno je provjeriti mehanička i električka svojstva materijala jer se na taj način dobiva cjelokupna informacija o materijalu i njegovu ponašanju tijekom izlaganja određenim utjecajima iz okoliša (ulje, povišena i snižena temperatura, vlaga i drugo).