2008. godina

Izvješće o poslovanju 1.- 6.2008. godine

Grupa Končar je za prvo polugodište 2008. godine ostvarila pozitivan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 1.425,9 milijuna kuna a ukupni rashodi u iznosu od 1.355,6 milijuna kuna. Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 70,3 milijuna kuna. Porez na dobit obračunat je u iznosu od 11,5 milijuna kuna pa dobit nakon oporezivanja iznosi 58,8 milijuna kuna u čemu manjinskim udjelima pripada 18,7 milijuna kuna a neto dobit Grupe iznosi 40,1 milijun kuna što je na razini planiranog za 6 mjeseci ove godine. Od ukupno 20 društava koja čine Grupu Končar, 18 društava je iskazalo pozitivan financijski rezultat a dva društva su poslovala s gubitkom.
Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 1.318 milijuna kuna. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 679,6 milijuna kuna a u izvozu 638,4 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 48 posto.
U strukturi prihoda od prodaje na domaćem tržištu prodaja HEP-u iznosi 219,2 milijuna kuna (32,3 posto ukupne domaće prodaje), Zagrebački električni tramvaj sudjeluje u prihodima od prodaje proizvoda i usluga s 23,6 posto odnosno ostvaren je iznos od 160,2 milijuna kuna.
Na inozemnom tržištu za razdoblje 1-6.2008. godine prihodi od prodaje roba i usluga ostvareni su u iznosu od 638,4 milijuna kuna. Najznačajniji izvoz ostvaren je na tržištima Europske unije i to u iznosu od 344,4 milijuna kuna ili 54% ukupnog izvoza, u zemlje okruženja ( BiH, Makedonija, Srbija, Albanija, Crna Gora) ostvaren je izvoz u iznosu 155,4 milijuna kuna (24%) , zemlje Bliskog istoka 43,3 milijuna kuna (7%), dok je u ostale zemlje izvezeno 95,3 milijuna kuna.
U razdoblju siječanj – lipanj 2008. godine ukupno je ugovoreno 1.251,3 milijuna kuna novih poslova od čega 630,5 milijuna kuna na domaćem tržištu (50 posto) i 620,8 milijuna kuna za realizaciju u izvozu (50 posto). Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju 6. mjeseca 2008. godine iznosi 3.424,7 milijuna kuna.

Održana Glavna skupština Društva

U prostorijama Društva 18.lipnja 2008. godine održana je Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije d.d.

Na Glavnoj skupštini sudjelovao je 21 dioničar koji raspolažu s 1.908.331 glasova što iznosi 75% ukupnih glasova. Skupštinom je predsjedao predsjednik Glavne skupštine gosp. Ante Babić.
Sve odluke Glavne skupštine donesene su sukladno objavljenim prijedlozima odluka u Narodnim novinama.
Glavna skupština prihvatila je Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2007. godini. Glavna skupština primila je na znanje informaciju o financijskim izvješćima društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe KONČAR utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora za 2007. godinu zajedno s izvješćima revizora. Nadalje, Glavna skupština donijela je odluku o upotrebi raspoložive dobiti za 2007. godinu. te odluku o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova u 2007. godini i Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2007. godinu.
Prema odluci Glavne skupštine imenovane su revizorske tvrtke Audit d.o.o. i Reconsult d.o.o. za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe KONČAR za 2008. godinu.
Također je donijeta odluka da se kamatna stopa u Ugovorima o prodaji dionica radnicima Končara, za društva KONČAR – Elektronika i informatika d.d., KONČAR – Metalne konstrukcije d.d., KONČAR – Električna vozila d.d., fiksira na 4,5% godišnje.
Kako je istekao mandat članovima NO za nove članove Nadzornog odbora u narednih 4 godine izabrani su Ante Babić, Kristijan Floričić, Igor Lučić, Nenad Matić, Zdenka Matković i Đuro Perica.
Sukladno Statutu KONČAR – Elektroindustrije d.d. uz 6 članova Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština, imenuju se još 3 člana NO i to: jednog predstavnika u Nadzornom odboru imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu, drugog člana imenuju udruge malih dioničara a trećeg člana imenuje Hrvatski fond za privatizaciju dok upravlja s najmanje 12% dionica Društva.